Polityka Prywatności

Zasady polityki prywatności

Spółka Remog Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska Polskiego 16, 39-300 Mielec, KRS: 0000236639, NIP: 8171989105, REGON: 180043981 (dalej również jako „Remog Polska") jako właściciel i administrator serwisu znajdującego się pod domeną: www.remog.pl oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. serwisu bardzo cieszy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla kierownictwa naszej spółki. Korzystanie ze stron internetowych Remog Polska zasadniczo jest możliwe bez podawania przez odwiedzających danych osobowych, jeśli jednak osoba zainteresowana zechce korzystać z naszych usług specjalistycznych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, może wymagać to przetwarzania danych osobowych. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, a nie ma do tego podstawy prawnej, zwykle zwracamy się o zgodę do osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, której dane dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 - zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych"), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. - zwanym dalej „RODO") oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm. – zwaną dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować odwiedzających o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Remog Polska, jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Definicje

Niniejsza polityka prywatności Remog Polska opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną w niej terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczna, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie danych, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub kontroler
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, wówczas wyznaczenie administratora lub kryteria jego wyznaczenia może odbywać się zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego.

h) Osoba przetwarzająca
Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca
Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

j) Strony trzecie
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie danych osobowych, które ją dotyczą.

Nazwa i adres administratora

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.remog.pl jest:

Remog Polska Sp. z o.o.


ul. Wojska Polskiego 16
39-300 Mielec
Polska
KRS: 0000236639
Tel .: +48 177738222
E-mail: biuro@remog.net

Cookies

Strona internetowa www.remog.pl wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które są gromadzone i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookies, które mogą zawierać tzw. identyfikatory plików cookies. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator składający się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookies.

Za pomocą plików cookies, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

W ramach serwisu www.remog.pl pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności z niniejszej strony internetowej.

Użytkownik może samodzielnie w każdej chwili trwale zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownik może zatem zablokować ustawienie plików cookies i w związku z tym trwale zablokować działanie plików cookies lub usunąć już ustawione pliki cookie. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą jednak być w pełni użyteczne.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w ustawieniach oprogramowania użytkownika (przeglądarki internetowej).

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Remog Polska zbiera szereg ogólnych danych i informacji z każdym dostępem do strony internetowej przez podmiot danych lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zbierane dane mogą dotyczyć (1) rodzajów i wersji przeglądarek, (2) systemu operacyjnego używanego przez system dostępu, (3) strony internetowej, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, (4) podstrony internetowej, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) daty i godziny dostępu do strony internetowej, (6) adresu protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) innych podobnych danych i informacji wykorzystywanych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Remog Polska nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są wymagane, (1) w celu poprawnego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) w przypadku cyberataku zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa. Remog polska z jednej strony analizuje statystycznie te anonimowo zgromadzone dane i informacje, a z drugiej strony gromadzi je w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa firmy, w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczy problem.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail administratora
W celu ułatwienia odwiedzającym kontaktów z administratorem, administrator zamieszcza na swojej stronie internetowej dane przeznaczone do kontaktu: składania wniosków, opinii, zapytań, komentarzy etc.

Przesyłając wiadomość na adresy e-mail wskazane przez administratora na niniejszej stronie internetowej, administrator uzyskuje Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu zbadania sprawy i udzielenia informacji lub udzielenia odpowiedzi w przedmiocie wniesionych spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość e-mail, w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail administratora

W celu ułatwienia odwiedzającym kontaktów z administratorem, administrator zamieszcza na swojej stronie internetowej dane przeznaczone do kontaktu: składania wniosków, opinii, zapytań, komentarzy etc.

Przesyłając wiadomość na adresy e-mail wskazane przez administratora na niniejszej stronie internetowej, administrator uzyskuje Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu zbadania sprawy i udzielenia informacji lub udzielenia odpowiedzi w przedmiocie wniesionych spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość e-mail, w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych przez okres 3 lat od daty ich pozyskania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła udzielona zgoda albo do czasu wniesienia sprzeciwu – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Jeśli cel przechowywania zostanie osiągnięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich oraz krajowych, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa podmiotu danych

a) Prawo do dostępu
Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, w dowolnym momencie, uzyskać od administratora danych następujących informacji na temat przechowywanych na swój temat danych osobowych:

 • cele przetwarzania
 • kategorie odnośnych danych osobowych
 • informacje o odbiorcy lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawniane, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącej osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto, podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z ww. prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem danych, tj. Remog Polska.

c) Prawo do sprostowania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora natychmiastowego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem, tj. Remog Polska.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każdy podmiot, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której dokonano przetworzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 • skasowanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a podmiot danych domaga się usunięcia danych osobowych przechowywanych w Remog Polska, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem, a administrator tj. Remog Polska bezzwłocznie zainicjuje usunięcie danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Remog Polska, a na mocy art. 17 § 1 RODO ma ona obowiązek usunąć te dane osobowe, Remog Polska podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów realizacji, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile takie przetwarzanie nie jest wymagane. Remog Polska jako administrator uczyni to, co konieczne w danym przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu wg. art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a podmiot danych pragnie poprosić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych w Remog Polska, może on w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem, tj. Remog Polska, która zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma również prawo, bez przeszkód administratora, któremu przekazano dane osobowe, przesłać te dane innemu administratorowi, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany procesów, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby zapewnić prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z Remog Polska.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania.
W przypadku wniesienia sprzeciwu, Remog Polska jako administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie nieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które zasługują na ochronę, przewyższające interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie danych służy zapewnieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.
Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o ww. prawie sprzeciwu, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
Jeżeli Remog Polska przetwarza dane osobowe na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu Remog Polska w celach marketingu bezpośredniego, Remog Polska nie będzie już przetwarzał danych osobowych do tych celów.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu podmiot danych może skontaktować się z Remog Polska.

h) Prawo do niepodejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w inny sposób istotnie na nią wpływa; chyba że (1) decyzja ta jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między daną osobą
a administratorem lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, Remog Polska podejmuje odpowiednie środki w celu: należytej ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka, prawo do wyrażenia własnego stanowiska, prawo do uzyskania wyjaśnienia co do decyzji wynikłej z takiej oceny oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swych uprawnień w powyższym zakresie, w każdej chwili może skontaktować się z administratorem.

i) Prawo do cofnięcia zgody
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do codnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa przetwarzania danych przez Remog Polska wynika z działań podejmowanych przez odwiedzającego niniejszą stronę internetowej. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakimi są promocja i marketing usług lub produktów własnych administratora.

W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez klientów Remog Polska opinii o produktach administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda odwiedzającego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Uzasadnione interesy przetwarzania, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

Automatyzacja decyzji

Jako firma świadoma swej odpowiedzialności powstrzymujemy się od zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Postanowienia końcowe

Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza terenem Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.

Administrator zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w oparciu o rozporządzenie RODO.